طرح درس

 طرح درس نظریه نقد ساختارگرا:

1-      ضرورت نقد ادبی و انواع آن

2-      تعریف ساختارگرایی

3-      مختصری در مورد زبانشناسی ساختگرا

4-      مردم‌شناسی ساختگرا

5-      مختصری در مورد نشانه‌شناسی

6-      ساختارگرایی و ادبیات

7-      ساختار گونه‌های ادبی

8-      ساختار روایت(روایت شناسی)

9-      ساختار تأویل ادبی

 

طرح درس نظریه نقد واساختی:

1-       ضرورت نقد ادبی و انواع آن

2-      واسازی هویت انسانی

3-      واسازی ادبیات

4-       واسازی زبان

5-       واسازی جهان پیرامون ما

6-      خوانش واساختی شعر« مرمت دیوار »از رابرت فراست.

 

طرح درس مکتب سوررئالیسم:

جلسۀ اول:

تعریف، تاریخچۀ شکل گیری، زمینه های پیدایش

جلسۀ دوم:

بوطیقای هنری، گرایش­ها

جلسۀ سوم:

مروری بر آثار ادبی سوررئالیستی

جلسۀ چهارم:

سوررئالیسم

 

طرح درس دورۀ حافظ‌خوانی:

در این دوره، بعد از آشنایی کلی با افکار و احوال حافظ، تعدادی از غزل‌های شاخص وی انتخاب و خوانده می‌شوند. تلاش بر این است که خوانش، درک و تفسیر این غزل‌ها به صورت گروهی انجام شود و لزوماً هیچ تفسیری به عنوان تفسیر قطعی و انحصاری این شعرها معرفی نخواهد شد. البته کلیۀ اطلاعات لغت‌شناختی، تاریخی و ادبی که نیازی به دانستن آنها باشد و همچنین تفاسیر مهم قبلی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

 

طرح درس دورۀ شاملوخوانی:

در این دوره ابتدا آشنایی مختصری با زندگی‌ و افکار احمد شاملو، شاعر بزرگ معاصر، حاصل خواهد شد و سپس مجموعۀ آثار وی به ترتیب تاریخی آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. بنا بر این است که تقریباً همۀ شعرهای شاملو خوانده شوند و در مورد آنها گفتگو صورت گیرد.

 

طرح درس فارسی میانه (پهلوی):

  1. در این دوره فارسی میانۀ «مانوی» درس داده می‌شود.
  2. درس با مرور کلیاتی دربارۀ تاریخ زبان فارسی و نیز شرح مواد بر جای مانده از فارسی میانه آغاز می‌شود.
  3. درس با روخوانی آوانویسی متن‌های n و o از مجموعۀ متن‌های پروفسور مری بویس و درک آنها پی گرفته می‌شود.
  4. آموزش خواندن حرف‌نویسی‌های فارسی میانه، شیوۀ آوانگاری آنها و نیز نویسه‌گردانی به نویسه‌های فارسی با کمک متن h از مجموعۀ متن‌های پروفسور مری بویس
  5. آموزش خواندن دستنویس (اگر وقت و درخواستی از سوی شاگردان باشد)
  6. یک جلسه آشنایی با فارسی میانۀ زردشتی (دربردارندۀ روخوانی آوانویسی بخشی از متن مینوی خرد، آموزش گذرای خط فارسی میانۀ زردشتی)

یادآوری: موادی آموزشی مانند عکس دستنویس، متن آوانویسی‌شده و حرف‌نویسی‌شده، جدول نویسه‌ها و رایاکتاب‌هایی ماندد برخی واژه‌نامه‌ها به رایانشانی زبان‌آموزان فرستاده خواهد شد. اگر دسترسی به رایانامه برای زبان‌آموزی دشوار باشد، رونوشتی از این مواد آموزشی در اختیار وی قرار داده خواهد شد.

 

طرح درس آشنایی با ادبیات جهان 1 ( به زبان انگلیسی ):

 

1-خواندن و شرح  داستان‌هایی از نویسندگان انگلیسی زبان

2-توضیح نکات ضروری و مهم در داستان خوانده شده

3-پاسخ به سؤالات مطرح شده درمورد داستان

4-انجام تمرینات درمورد داستان خوانده شده

 

طرح درس آشنایی با ادبیات ایران 1 « سعدی »:
خوانش آثار سعدی با دو رویکرد:
1-تجربه لذت ادبی از ادبیات

2-نگاه انسان امروز به سعدی  با این رویکرد که آیا متون کهن ادبیات فارسی ایران می‌تواند پاسخگوی دغدغه‌های انسان امروز باشد؟